Skip to main content

Nøgletermer for databeskyttelsespolitikken

Applikationer: betyder enhver software, (web)-applikationer, digitale værktøjer udviklet af Daikin Europe N.V. eller et af selskabets europæiske datterselskaber;

 

Automatiseret beslutningstagning (behandling baseret udelukkende på): betyder enhver behandling, der udføres ved en automatiseret proces, således at enhver menneskelig påvirkning eller indgriben med hensyn til resultatet af en sådan proces udelukkes.

 

Forretningspartnere: Betyder enhver enkeltperson eller virksomhed, der er selvstændig i forhold til DENV-G (Daikin Europe N. V. Group), men til en vis grad er involveret i DENV-Gs aktiviteter eller har kørt et kommercielt partnerskab med eller samarbejder med DENV-G om produktion og/eller levering af produkter/serviceydelser under Daikin-mærket;

 

Cookie: betyder en lille fil, der indeholder en række tegn, der sendes til det udstyr, der anvendes ved besøg på et website. Ved det næste besøg på samme website medfører denne cookie, at websitet genkender den browser, der er anvendt til besøget. Cookies kan gemme brugerens præferencer og andre oplysninger;

 

Daikin Group: betyder den gruppe af selskaber, der kontrolleres af Daikin Industries Ltd. Disse selskaber fremstiller og sælger produkter og serviceydelser af mærket Daikin over hele verden;

 

Dataansvarlig: betyder en fysisk person eller en kollektiv enhed, der fastlægger formål med og metoder til behandling af personoplysninger;

 

Databehandler: betyder en fysisk person eller en kollektiv enhed, der behandler personoplysninger om en givet registreret person i henhold til instrukser fra en Dataansvarlig;

 

Databeskyttelsesrådgiver: betyder en fysisk person eller en kollektiv enhed, der står for: 

  • at informere og rådgive den dataansvarlige og databehandlerne og medarbejderne om behandlingen af personoplysninger; 
  • at overvåge deres efterlevelse af Forordning (EU) 679/2016 (GDPR); 
  • at rådgive om udarbejdelsen af vurderinger af databeskyttelsens virkning; 
  • at virke som kontaktperson og samarbejde med den tilsynsførende myndighed, der er bekymret over en klage, eller som efterforsker behandlingen af personoplysninger;
     

Den registrerede: betyder en fysisk person, der er identificeret eller kan identificeres, hvis personoplysninger behandles offline via papirblanketter eller online via websites og applikationer.  Identificerbar betyder en fysisk person, der kan identificeres direkte eller indirekte, nemlig ved hjælp af en identifikator som navn, identifikationsnummer, steddata, en online identifikator eller et eller flere elementer, der er karakteristiske for den pågældende persons fysiske, psykologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet;

 

DENV-G: betyder den gruppe selskaber, der består af Daikin Europe N. V. (med hjemsted i Belgien) og dets europæiske datterselskaber. DENV-G producerer, sælger og udnytter erhvervsmæssigt produkter og serviceydelser under Daikin-mærket i områderne Europa, Mellemøsten, Østafrika og CIS;

 

DIL: betyder selskabet Daikin Industries Ltd. med hjemsted i Japan, der ejer og kontrollerer Daikin Group;

 

Europæiske datterselskaber: ethvert selskab, der er etableret i Europa der producerer, sælger og udnytter erhvervsmæssigt produkter og serviceydelser under Daikin-mærket og er kontrolleret af Daikin Europe N. V.;

 

GDPR: betyder den generelle databeskyttelsesforordning, et akronym for Europa-parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Direktiv 95/46/EF;

 

IP: betyder det nummer, der kaldes en Internet protokoladresse (IP), der tildeles alt udstyr, der har forbindelse til Internettet. Numrene tildeles normalt i geografiske blokke. En IP-adresse kan ofte anvendes til at identificere det sted, hvorfra udstyr kobler på Internettet.

 

Legitim interesse: betyder den Dataansvarliges eller en tredjeparts interesse, der er lovlig og ikke tilsidesættes af de registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, især når den registrerede er et barn;

 

Samarbejdende dataansvarlig: betyder en fysisk person eller en kollektiv enhed, der sammen med andre fastlægger formål med og metoder til behandling af personoplysninger;

 

Personoplysninger: betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (’den registrerede’);

 

Behandling (af personoplysninger):betyder enhver operation eller ethvert sæt af operationer, der udføres på personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej, f.eks. indhentning, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, anvendelse, videregivelse ved overførsel, spredning eller tilgængelighed på anden måde, indpasning eller kombinering, begrænsning, sletning eller destruktion; 

 

Profilering: betyder enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i brugen af personoplysninger til vurdering af visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den pågældende fysiske persons præstationer på arbejde, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, lokation eller bevægelser.

 

Pseudonymisering (eller pseudo-anonym eller pseudonymiseret): betyder behandling af personoplysninger på en sådan måde, at sådanne personoplysninger ikke længere kan henføres til en specifik registreret person uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger holdes separat og er underlagt tekniske og organisatoriske forholdsregler, der sikrer, at de pågældende personoplysninger ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person;

 

Offentlig interesse: betyder enhver offentlig interesse, der er fastlagt i lovgivningen eller forfølges af en offentlig myndighed.

 

Særlige kategorier af personoplysninger: betyder personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk holdning, religiøs eller filosofisk opfattelse eller fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske data behandlet med henblik på unik identifikation af en fysisk person, data vedrørende helbred eller data vedrørende en fysisk persons seksualliv eller seksuelle orientering.

 

Vital interesse: betyder enhver interesse, der er væsentlig for den registreredes eller en anden fysisk persons liv.

 

Website: betyder websitet tilhørende DENV-G (Daikin Europe N.V. Group), der nås via følgende link www.daikin.eu / www.daikin.dk

 

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter