Skip to main content

Den grønne europæiske pagt (Green Deal) er EU’s ‘mand-på-månen-øjeblik’. Få forklaringen her på, hvorfor vi har brug for varmepumper for at nå det mål.

CO2-reduktion i varmesektoren er nøglen til at gøre Europa til en klimaneutral økonomi inden 2050. Hos Daikin har vi gjort EU's Green Deal til vores egen. Vi mener, at varmepumper vil spille en væsentlig rolle i at skabe et klimaneutralt Europa ved at kombinere CO2-reduktion med bæredygtig økonomisk vækst.

Europa ønsker at blive verdens første CO2-neutrale kontinent inden 2050, og EU-Kommissionen sigter mod at reducere emissionerne med mindst 55 % inden 2030. Hos Daikin støtter vi op om dette mål og stræber efter at blive en CO2-neutral virksomhed globalt inden 2050.1

 

Ønsket i Green Deal investeringsplanen2 er (som minimum) at mobilisere 1 billion EUR i investeringer fra den Europæiske Union, nationale regeringer og den private sektor med henblik på at reducere CO2-aftrykket i EU.3 Da vi nu også står over for COVID-19 pandemien og en økonomisk krise er EU's Green Deal investeringsplan også kernen i "Next generation EU", Europas COVID-19-genopretningsprogram, som har en værdi af 750 mia. EUR.

 

Det indebærer store udfordringer at reducere CO2-emissionen i Europa og komme sig efter COVID-19 pandemien. Ved præsentationen af Green Deal kaldte Europa-Kommissionens formand det ligefrem Europas "mand på månen-øjeblik". Ved gennemførelsen af Green Deal ser vi frem til, at EU og dets medlemslande fremmer teknologier med lavt CO2-indhold, f.eks. varmepumper, ved at sikre rimelige CO2-afhængige energipriser og modvirke brugen af fossile brændstoffer til opvarmning.

 

Hvorfor varmepumper?

I dag er den europæiske bygningsmasse ansvarlig for ca. 36% af al CO2-emission i EU. I betragtning af, at næsten 50% af EU's samlede energiforbrug anvendes til opvarmning og køling, hvoraf 80% anvendes i bygninger4, er potentialet for CO2-reduktion enormt.

  • Varmepumper er en dokumenteret løsning, og Europa har teknologien, ekspertisen og investeringsgrundlaget til at ekspandere yderligere. Enfamilieshuse og boligkomplekser, renoveringsprojekter og nybyggeri, små og store erhvervsbygninger og industrianlæg, nutidens varmepumper kan klare det hele og er parat til EU's Green Deal.
  • Varmepumper er en opvarmningsteknologi med lav CO2-emission. For hver kWh varme, der produceres, udgør varmepumpens CO2-aftryk kun ca. halvdelen af en højeffektiv gaskedels, med et endnu lavere potentielt CO2-aftryk som følge af den ekstra CO2-reduktion i EU's el-produktion5.
  • Varmepumper bruger vedvarende energi som f.eks. termisk energi fra luft, vand eller jord. Disse vedvarende energikilder har vi rigelige mængder af i Europa, så de skal ikke importeres.
  • Varmepumperne vil i stigende grad bruge vedvarende elektricitet, og de er godt på vej til at blive en fuldkommen klimaneutral løsning. F.eks. vil andelen af EU's produktion af vedvarende elektricitet i 2030 være mindst dobbelt så stor som i dag, hvor de 32 % vedvarende elektricitet vil stige til ca. 65 % eller mere6.
  • Desuden er varmepumper vigtige for at muliggøre afbalancering af elnettet, hvilket yderligere understøtter anvendelsen af en vedvarende energiproduktion, f.eks. ved at fungere som termisk akkumulator og værktøj til fleksibel afbalancering af energiforsyningen og -efterspørgslen.

Investering i varmepumper vil også sætte skub i EU's økonomiske vækst, da disse produkter i vid udstrækning udvikles og fremstilles i Europa. Daikin har f.eks. et europæisk center for forskning og udvikling og 5 fabrikker i Europa, der producerer varmepumpeteknologi.

Hver Euro, der investeres i varmepumpeteknologi, er en Euro investeret i lokal jobskabelse. Varmepumpeindustrien som helhed beskæftiger i øjeblikket 225.000 personer i Europa7. Nye og yderligere investeringer i vedvarende opvarmning vil være en udbytterig investering i den europæiske økonomi og miljøet.

 

Svensk succeshistorie

Sverige indledte en ambitiøs politik i 1980'erne med henblik på at erstatte fossile brændselskedler med varmepumper. I dag er varmepumper standarden i svenske boliger. Denne indsats for at gøre varmepumper til standard i boligopvarmningen har bidraget til at reducere den samlede udledning af drivhusgasser med 33,7 % mellem 1990 og 20188.

Andre europæiske lande er begyndt at følge trop. For nylig har lande som Frankrig, Tyskland, Italien og Holland lanceret lignende ordninger for at fremme varmepumpen og udskiftning af kedler.

 

Tilskynd et opgør med brugen af fossilt brændsel

Med Green Deal-initiativet kan politikerne i EU-landene vælge at sætte ind på to fronter for at opnå CO2-reduktioner.

For det første kan EU-landene forpligte sig til at bringe anvendelsen af fossile brændsler til ophør. De mest forurenende varmesystemer skal udfases. Siden januar 2020 er det ikke længere tilladt i Østrig at installere oliekedler i nye hjem. Det er et fremragende initiativ. Politiske beslutningstagere kan undgå at tilskynde fossile brændsler. Selv i dag tilskyndes brugen af olie- eller gaskedler direkte eller indirekte på grund af forskellige afgifter på varmepumper sammenlignet med f.eks. kedlerne.

For det andet skal de vedvarende teknologier have lige vilkår. Forskellen mellem el- og gaspriserne er i mange medlemslande for stor til at gøre en varmepumpe til en økonomisk attraktiv investering for EU-borgerne9. Tilskyndelse kan bygge bro over denne kløft i en vis periode, men på længere sigt bør energiomkostningerne afspejle CO2-intensiteten mere. CO2-priser kan bidrage til yderligere reduktion i emissionen ved at udvide EU Emission Trading System (ETS) til at omfatte alle emissioner fra afbrænding af fossilt brændsel i bygninger og revidere direktivet om energibeskatning10.

 

Motivering af forbrugere

Forbrugere, der ønsker at udskifte deres fossile brændselssystemer, skal motiveres til at se nærmere på varmepumper. Branchen fornyer sig løbende for at gøre varmepumper attraktive via en blanding af produktfunktioner, priser, design og brugervenlighed for montører og slutbrugere11. Branchen kan gøre en større indsats for at forklare fordelene ved varmepumper, så slutbrugerne bliver mere opmærksomme på dem.

Regeringerne gør forbrugerne opmærksomme på varmepumper ved tilskyndelse til renovering i boliger, men andre midler kan også gøre det fordelagtigt at vælge varmepumper, f.eks. ved at afspejle brugen af vedvarende energi i bygningens samlede energiscore. Dette sender et stærkt signal og opfordrer forbrugerne til at foretage en detaljeret beregning af de samlede ejeromkostninger og miljømæssige fordele12. På dette punkt vil fordelene ved varmepumper blive tydelige for forbrugerne.

 

Tilgængelig for alle europæere

På kort sigt kan national tilskyndelse bidrage til at fremskynde overgangen til CO2-neutral opvarmning og gøre varmepumper tilgængelige for alle europæere, men på længere sigt skal tilpassede energipriser og en korrekt angivelse af en bygnings energi- og CO2-præstation være slutbrugerens motivation til at investere i varmepumpeteknologi.

Eksemplerne fra Sverige og andre europæiske lande viser os, at denne strategi fungerer. Frankrig og Tyskland har f.eks. etableret omfattende og meget populære ordninger for udskiftning af oliekedler. Desuden har Italien lanceret sin "Superbonus" for at fremme varmepumper takket være en tilbagebetalingskredit på 110%.

Daikin vil sammen med andre førende varmepumpeproducenter tage udfordringen op for at sikre, at slutbrugerne er opmærksomme på varmepumper og deres fordele. Vi arbejder også dagligt på at skabe en veluddannet installatørbase for at sikre korrekt installation og problemfri opfølgning for forbrugeren.

 

Hvad er det næste?

Hos Daikin har vi sat os det mål at blive en CO2-neutral virksomhed på globalt plan inden 2050. Vi er overbeviste om, at alle interessenter – politikere, erhvervsledere og forbrugere – har det samme mål om at skabe grundlaget for en CO2-neutral fremtid. Sammen kan vi reducere CO2-aftrykket i varmesektoren i Europa og opnå målene i EU's Green Deal. Vi skal bare handle nu.

 

 

1 Daikins miljømæssige ansvarlighed, https://www.daikin.dk/da_DK/about/environmental-responsibility.html 

2 Europa Kommissionen, Spørgsmål og svar, den 14. september 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

3 European Parliament, ‘Europe’s one trillion climate finance plan’, den 6. august 2020, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan

4 An EU Strategy for Heating and Cooling, den 17. september 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=EN + Staff Working Documents, den 17. september 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0024&from=EN

5 VHK Review study Ecodesign and Energy labelling of Space and combination heaters, Task 5, Figure 7, den 17. september 2020, https://ecoboiler-review.eu/Boilers2017-2019/downloads/Boilers%20Task%205%20final%20report%20July%202019.pdf

6 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, den 17. september 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

7 European Commission, ‘Competitiveness of the heating and cooling industry and services’, den 28. juni 2019, https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-08/20190822%20MJ0319513ENN.en_.pdf

8 International Energy Agency, Sweden country profile, den 14. september 2020, https://www.iea.org/countries/sweden

9 Eurostat, Electricity price statistics: Statistics explained, den 17. september 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/45239.pdf

10 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, den 17. september 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

11 Se Daikin’s Altherma 3 H HT: https://www.daikin.dk/da_DK/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html

12 Daikin leverer f.eks. et værktøj til valg af løsning for installatører og forbrugere, kaldet Stand by me (tilgængelig i Danmark i starten af 2021) https://standbyme.daikin.eu/

Relaterede artikler

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter